30.10.2018 r.

CO SIĘ ZMIENIŁO W DZIEDZICZENIU SPÓŁDZIELCZEGO MIESZKANIA

            Pytanie: Czy po śmierci właściciela mieszkanie zawsze przypadnie rodzinie? – jest istotnym. Rodzina ma duże szanse na to, żeby przejąć takie mieszkanie i dalej w nim mieszkać. Wszystko zależy od tego czy lokal był własnością zmarłego. Dotychczas spadkobierca miał ograniczenie fiskalne, gdy chciał zbyć odziedziczone mieszkanie. Już niedługo nie będzie musiał czekać pięciu lat by sprzedać je bez konieczności płacenia wysokiego podatku.

            Jak wiadomo w spółdzielczych budynkach znajdują się mieszkania, do których ich użytkownicy posiadają różne prawa. Są to; spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze prawo własnościowe oraz prawo odrębnej własności lokalu, który został wyodrębniony z własności spółdzielni.

            Zgodnie z prawem zapisanym w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dziedziczeniu podlegają lokale objęte prawami własności (własnościowe i z prawem odrębnej własności).

Mieszkanie ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu nie podlega dziedziczeniu. Dziedziczy się jedynie opłacony wkład. Po śmierci lokatora o mieszkanie mogą się ubiegać najbliżsi – współmałżonek, dzieci i inni bliscy. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu. Po 9 września 2017 r., kiedy weszła w życie ostatnia nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych każdy z żyjących współmałżonków uzyskuje z mocy ustawy prawo do lokalu wraz z członkostwem w spółdzielni.

            Po śmierci członka spółdzielni poza współmałżonkiem w dalszej kolejności
o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i przyjęcie do spółdzielni mogą się starać:

● zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.)

● wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.)

● rodzeństwo, dzieci rodzeństwa

● osoba przysposabjająca i przysposobiona

● osoba która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu

Wkład w spółdzielni mieszkaniowej

            Wkład wniesiony do spółdzielni jest dziedziczny na zasadach ogólnych. Dlatego warto za życia postarać się o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności.

            Aby to zrobić, należy złożyć pisemny wniosek w spółdzielni, która ma obowiązek zawrzeć w lokatorem notarialną umowę przeniesienia własności w ciągu pół roku.

Termin ten może się przeciągnąć, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
(w ŻSM problem ten nie występuje, gdyż wszystkie nieruchomości spółdzielcze są
w wieczystym użytkowaniu od gminy Żyrardów).

Kto dziedziczy mieszkanie

            Gdy zmarły użytkownik był właścicielem mieszkania i nie sporządził testamentu, wtedy lokal podlega ustawowym zasadom dziedziczenia opisanym w kodeksie cywilnym.

● W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy. Otrzymują spadek
w równych częściach, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

● Jeśli małżonek spadkodawcy nie żyje w chwili jego śmierci , całość majątku w równych częściach przechodzi na dzieci.

● Jeśli dziecko spadkodawcy nie żyje w chwili otwarcia spadku (po jego śmierci), to udział spadkowy, który by mu przypadał, gdyby żyło przechodzi na jego dzieci lub kolejno na dalszych zstępnych (wnuki, prawnuki, itd.).

● Jeśli zmarły nie miał dzieci, spadek dziedziczą jego współmałżonek i rodzice. Jeśli spadkobierca nie miał dzieci ani małżonka, cały spadek otrzymują po połowie rodzice.

● Jeśli jedno z rodziców zmarłego nie dożyje otwarcia spadku, do dziedziczenia wchodzi rodzeństwo, które dziedziczy w częściach równych (a jeśli brat lub siostra nie żyją, spadek przechodzi na zstępnych, czyli na ich dzieci, wnuki, itp.).

● Jeśli zmarły nigdy nie miał dzieci, jego rodzice nie żyją, nie ma też rodzeństwa i dzieci tego rodzeństwa, to cały spadek przypada małżonkowi.

● Jeśli zmarły był samotny (brak zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa), spadek dziedziczą jego dziadkowie (o ile żyją) w równych częściach.

● Jeżeli nie żyje małżonek spadkodawcy i jego krewni powołani do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada pasierbom.

● Jeżeli zaś nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby przyjąć spadek, przechodzi on na gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić albo ostatnie miejsce jego zamieszkania znajduje się za granicą spadek przypada skarbowi państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Lokal zapisany w testamencie.

            Przedstawioną kolejność prawa spadkowego do lokalu może zmienić testament,
w którym właściciel lokalu zgodnie z prawem może uwzględnić, kogo zechce – przyjaciółkę, wnuka czy fundację charytatywną.

Testament może zawierać wolę tylko jednego spadkodawcy nawet gdy mieszkanie jest wspólną własnością męża i żony. Ostatnia wola musi być spisana własnoręcznie, zawierać podpis i datę.

Można jednak wybrać się do Notariusza i sporządzić testament notarialny. Ta forma testamentu zabezpiecza przed błędami w zapisach, które mogą przesądzić o ważności dokumentu. Taki testament będzie również trudniejszy do podważenia przez spadkobierców.

            Informacji, czy zmarła osoba sporządziła testament należy szukać w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

            Póki żyjemy możemy odwołać lub zmienić nasze postanowienia, sporządzając nowy testament. Obowiązuje zawsze ten z najpóźniejszą datą.

Lokal w zapisie windykacyjnym

            Rozwiązanie dzięki któremu spadkodawca może wskazać że konkretna osoba nabywa określony przedmiot z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci to tzw. zapis windykacyjny. Jako przedmiot zapisu mieszkanie zostaje wówczas wyłączone z masy spadkowej. Pozostała część spadku będzie podlegała normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia.

Zapisu takiego można dokonać, gdy się jest jedynym właścicielem. Może on być zawarty wyłącznie w testamentach sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zachowek

            To zgodna z przepisami część spadku, o którą mogą wystąpić do spadkobiercy bliscy zmarłego, w sytuacji gdy ten pominął ich w zapisie. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadłby konkretnej osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona trwale niezdolna do pracy i małoletnia.

W pozostałych przypadkach jest to połowa wartości tego udziału.

Rodzina zwolniona z podatku

            Najbliższa rodzina zmarłego nie płaci podatku od spadku bez względu na jego wartość. Dotyczy to także mieszkań i zapisów windykacyjnych.

W przypadku podatku spadkowego do najbliższej rodziny zalicza się • małżonków • zstępnych (dzieci, wnuki) • wstępnych (rodziców, dziadków) • pasierbów • ojczyma • macochę oraz • rodzeństwo. Warunkiem jest jednak zgłoszenie w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu przekazanych składników majątku. Mamy na to sześć miesięcy.

Kiedy zapłacimy podatek

            Jeśli nie dokonamy zgłoszenia, będziemy musieli zapłacić podatek, ale nie czeka nas żadna kara.

Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa łączącego spadkobiercę ze spadkodawcą, co przekłada się na zaliczenie do jednej z grup podatkowych.

● Grupa I : małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo,  
   ojczymowie, macochy i teściowe.

● Grupa II : zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów,
   małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków
   i małżonkowie innych zstępnych.

● Grupa III : osoby niespokrewnione.

            Podatek płaci się według specjalnej skali podatkowej (podatki wynoszą od 3 do 20 proc.). Opodatkowana jest nadwyżka ponad kwoty wolne. W pierwszej grupie podatkowej kwota wolna od podatku to 9637 zł. W drugiej – 7276 zł., w trzeciej – 4902 zł.

Co zmienia nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej.

Nowelizacja ustaw o których mowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Teraz jest tak, że osoby, które dziedziczyły mieszkanie lub otrzymały je w wyniku podziału majątku po rozwodzie, nie mogą go sprzedać bez konsekwencji finansowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie – chyba, że skorzystali z tzw. ulgi mieszkaniowej.

            Jeśli to zrobią, zapłacą podatek dochodowy w wysokości 19 proc. od dochodu ze sprzedaży mieszkania. Podatek taki rozlicza się na specjalnym formularzu PIT-39 w terminie do końca kwietnia następującego po roku podatkowym w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania.

Nowelizacja Ustawy o PIT, CIT i ordynacji podatkowej, która ma zacząć obowiązywać od nowego roku, skończy z liczeniem przepisowych 5-ciu lat od daty przyjęcia spadku czy daty rozwodu.

W przypadku spadkobierców ( np. owdowiałego małżonka, dzieci czy wnuków) okres ten ma być liczony od daty nabycia mieszkania przez spadkodawcę, a nie - jak obecnie – od daty jego śmierci.

            Korzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej zostanie wydłużone z dwóch do trzech lat licząc od daty sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Pieniądze z niezapłaconego podatku w tym czasie można przeznaczyć na kupno nowego lokum, ale też na jego remont lub przebudowę w okresie 3 letnim od jego zakupu.        

Zarząd ŻSM

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej –
Pani Genowefie Milczarek – składamy serdeczne gratulacje z tytułu pomyślnego wyniku
w wyborach samorządowych i uzyskania mandatu radnej Powiatu Żyrardowskiego.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu
Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ps. Życzymy Ci powodzenia i satysfakcji z działalności na rzecz naszego miasta i regionu.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu