Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego członkiem jest nasza spółdzielnia złożył petycję do Parla­mentu Europejskiego, specjalnego sekretarza ds. mieszkalnictwa przy ONZ oraz skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
w związku z naruszeniem zasady praworządności, o której mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej przez zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. za­wiera liczne niekonstytucyjne roz­wiązania, na które Związek wielo­krotnie zwracał uwagę w trakcie procesu legislacyjnego. Ustawa, która weszła w życie
z dniem 9 września 2017 r. dopro­wadziła bowiem do:

■ pozbawienia   członkostwa   w   spół­dzielniach mieszkaniowych ponad pół miliona osób,
   którym przysługiwała ekspektatywa spółdzielczego własno­ściowego prawa do lokalu,
   a także członków spółdzielni, którzy oczeki­wali na zaspokojenie potrzeb mieszka­niowych,

■ pozbawienia członków uprawnionych ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  
   mieszkalnego możliwości dysponowania swoim prawem,

■ promowania systemu zadłużania się wśród członków spółdzielni mieszka­niowych
   i przerzucania tych kosztów na członków wywiązujących się ze swoich zobowiązań,

■ pozbawienia tylko sektora spółdzielni mieszkaniowych   funduszy własnych oraz
   możliwości   ich budowania na przyszłość,

■ pozbawienia spółdzielni mieszkanio­wych charakteru prawnego spółdzielni w rozumieniu Międzynarodowych Za­sad Spółdzielczych oraz ustawy - Pra­wo spółdzielcze, co stanowi oczywiste naruszenie zasady równości oraz nie­dyskryminacji, o których mowa w art. 32 Konstytucji RP

- Liczę, mając na uwadze losy mi­lionów członków spółdzielni mieszka­niowych, że nasze skargi doprowadzą do zgodności ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z ustawą zasadniczą oraz
z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi - podkreśla dr Jankowski, prezes Zarządu Związku Rewizyjne­go Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

- Na powyższe zwróciła także uwagę sekcja mieszkalnictwa Międzynarodo­wego Związku Spółdzielczego (Cooperative Housing International), która w uchwale z dnia 6 czerwca 2018 r. na posiedzeniu w Tallinie (Estonii) jedno­głośnie potępiła rozwiązania zawarte w ustawie z dnia
20 lipca 2017 r. jako niekonstytucyjne, sprzeczne z Międzyna­rodowymi Zasadami Spółdzielczymi oraz godzące w interesy członków spółdziel­ni mieszkaniowych w Polsce - zauważa radca prawny Piotr Pałka wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Rad­ców Prawnych s,c. w Warszawie, która specjalizuje się prawie spółdzielczym oraz europejskim. - Wierze, że będziemy mogli uniknąć takich sytuacji w przy­szłości poprzez wpisanie spółdzielni, nie tylko mieszkaniowych, ale także innych branż spółdzielczych, wprost do Konsty­tucji RP, gwarantując im ochronę w usta­wie zasadniczej, tak jak to ma miejsce w wielu porządkach prawnych np. we Wło­szech, Portugalii czy Hiszpanii. Trwające obecnie prace nad nową Konstytucją są do tego dobrą okazją.

Jak wskazuje mecenas Pałka, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, usta­wy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, która miała na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół­dzielniach mieszkaniowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lu­tego 2012 r. (sygn. akt P 17/10), z dnia 27 czerwca 20136 r. (sygn. akt K 36/12) oraz z dnia 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13) przybrała z niezrozumiałych przyczyn-na etapie prac legislacyjnych w Senacie - ostatecznie kształt aktu prawne­go, który ewidentnie pozostaje w sprzecz­ności z normami konstytucyjnymi oraz z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi.

- Pragnę podkreślić, iż ustawa ta przede wszystkim pozbawiła spółdzielnie mieszkaniowe charakteru praw­nego spółdzielni jako takiej, gdyż na podstawie przepisu art. l pkt l ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, usta­wy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze - dodano w art. l ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych nowy ust. 9, w świetle którego nie stosuje się przepisów ustawy wymienionej w ust. 7 dotyczących udziałów i wpisowego (...). Natomiast w świetle przepisu
art. 1§1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. ustawy - Prawo spółdzielcze, spół­dzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmien­nym składzie osobowym
i zmiennym funduszu udziałowym, które w intere­sie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą
. Tym samym pozbawiono spółdzielnie mieszkaniowe ich funduszy własnych, a w konsekwen­cji ich charakteru prawnego jako spół­dzielni - wskazuje mecenas Pałka. D

Ps. Tekst stanowi przedruk artykułu redakcyjnego z miesięcznika spółdzielczego „Tęcza”

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu