24.04.2018 r.

DZIAŁANIA ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w 2017 r

            Na swoim marcowym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółdzielni przyjęła sprawozdanie Zarządu z działań w 2017 r. we wszystkich sferach jej działalności. Sprawozdanie to będzie przedmiotem oceny przez tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

            W przedłożonym materiale przedstawiamy w skondensowanej formie informację
o efektach działań w poszczególnych grupach działalności spółdzielni w ubiegłym roku.

  • Rok 2017 był 59-tym rokiem funkcjonowania Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od momentu jej powstania i 28-ym w nowych warunkach ustrojowych po 1989 roku. Był to rok trudny dla naszej Spółdzielni, jak i dla całej spółdzielczości mieszkaniowej w kraju.

-     Nasilająca się od lat presja polityków na ciągłe „reformowanie spółdzielni” w kierunku ich likwidacji uczyniła kolejne postępy:

Oczekiwane i zapowiadane przez rządzących włączenie spółdzielczości mieszkaniowej do realizacji programu „mieszkanie +” uległo wyhamowaniu.

-     Przykładem tego jest przyjęcie przez Senat poprawek do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które następnie uchwalił Sejm, wbrew intencjom autorów projektu. Ustawa demoluje stosunki członkowstwa  w spółdzielniach zmuszając ludzi do pozostawania członkami wbrew ich woli. Pozwala jednocześnie na wycofywanie udziałów członkowskich. W zakresie działań i rozliczeń funduszu remontowego paraliżuje racjonalność efektywnych działań remontowych w budynkach.

  • Miniony rok był 10-tym rokiem funkcjonowania nowych mechanizmów gospodarowania, które wprowadzono do spółdzielczego systemu prawno-organizacyjnego. Wniosły one przejrzystość w ocenie indywidualnego gospodarowania się nieruchomości, ograniczając jednocześnie dotychczasowy solidaryzm ekonomiczny, który był podstawą wspólnotowego działania naszej Spółdzielni przez poprzednie 50-lecie. Mieszkańcy przyswoili sobie te mechanizmy i coraz lepiej je rozumieją.
  • W 2017 roku pojawiły się w kraju nowe rozwiązania prawne wprowadzające Narodowy Program Mieszkaniowy (Mieszkanie +) który przewiduje budowę domów na państwowych gruntach, przy udziale środków publicznych, w tanich technologiach.

Rozpoczęły się pierwsze ich realizacje. Ministerstwo przygotowało nowelizację ustawy spółdzielczej umożliwiającej uczestnictwo w programie spółdzielniom mieszkaniowym. Miałyby one realizować budownictwo lokatorskie z udziałem środków publicznych. Zasygnalizowana zmiana w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku odsunęła te plany.

Mimo to nasza Spółdzielnia podjęła w minionym roku przygotowania do uczestnictwa w podobnym przedsięwzięciu. W programie rozwoju spółdzielni na lata 2017-2021, założyliśmy realizację nowego budownictwa dla osób średnio zamożnych, w systemie lokatorskim bądź na wynajem. Program obejmuje trzy budynki na osiedlu Piękna (łącznie 64 mieszkań) i budynek 50-lokalowy przy ul. 11-go Listopada. W III kwartale 2017 roku podpisaliśmy umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach i z wykonawcą, który w miesiącu wrześniu rozpoczął budowę obiektu o 16 lokalach mieszkalnych na osiedlu Piękna przy ul. Werbickiego 6. W tym budynku, planujemy dla 10 lokali ustanowienie spółdzielczych praw lokatorskich (przy 35% wkładzie finansowym). To istotna oferta dla rodzin średniozamożnych, którym brak zdolności kredytowej uniemożliwia starania o środki w bankach.

  • W minionym roku przekształcenia praw do lokali w odrębną własność dokonało 40 osób. Z tej grupy 12 lokali, to użytkownicy mieszkań współfinansowanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, które w minionym roku dopuszczono do operacji przekształceń. Dzięki tym przekształceniom obciążenie kredytowe Spółdzielni  w roku sprawozdawczym zmniejszyło się o kwotę 490.899,12 zł. Razem prawo do odrębnej własności na koniec 2017 roku posiadało u nas 1.827 lokali co stanowi to 26,1 % ogólnej liczby lokali.
  • Działania organów i komórek Spółdzielni w 2017 roku były prowadzone zgodnie z  unormowaniami statutu i regulaminów Spółdzielni, wynikających z zapisów ustawy spółdzielczej i innych ustaw gospodarczych.

Doskonalone były mechanizmy rozliczeniowe oraz sprawozdawczość przypisana na każdej nieruchomości. Optymalizowaliśmy poziom zaliczek  opłat za dostarczane media (dostawa wody i jej podgrzania oraz racjonalizacja zużycia ciepła). W ich efekcie ponownie uzyskaliśmy bardzo dobry (niski) wskaźnik (3,9 %) nierozliczającej się wody oraz dodatni bilans w większości budynków w zakupie energii cieplnej do podgrzania  wody  użytkowej. 

Nadal sprawnie udaje nam się realizować  zasady ustawy śmieciowej, a nasi mieszkańcy realizują segregację śmieci w 95%.

  • Analiza naszej bazy członkowskiej na koniec 2017 roku wykazuje, że po zmianach  w ustawie spółdzielczej z 20 lipca 2017 roku nastąpiły u nas zmiany w ogólnej liczbie członków. Ustawa zobligowała do obowiązkowego członkowstwa wszystkich użytkowników lokali ze spółdzielczym prawem do lokalu (lokatorskim i własnościowym). Dobrowolność w przystąpieniu do spółdzielni mają jedynie posiadacze prawa odrębnej własności. Według aktualnego stanu prawnego, przystąpienie do spółdzielni po wejściu w życie ustawy, nie wiąże się  z żadnym obowiązkiem  wnoszenia wpisowego i udziału członkowskiego. Zaś deklaracja przystąpienia do spółdzielni jest wymagana jedynie od posiadaczy odrębnej własności.

W efekcie tych zmian ustawowych stan bazy członkowskiej ŻSM uległ zmianie i w końcu roku w 6.986 lokalach mieszkalnych członkowstwo posiada to 6.729 osób (w tym                     132 członkowstwo podwójne). Wśród posiadaczy garaży i pawilonów jest                         65-ciu członków. Bez członkowstwa pozostaje 256 posiadaczy lokali, przy czym 20-u z tytułu wykluczenia ze Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.

  • W kolejnym już trzecim roku z rzędu, odnotowujemy spadek zadłużenia czynszowego w Spółdzielni. Zaostrzenie reżimów windykacyjnych spowodowało że sumaryczne zadłużenie czynszowe z lokali mieszkalnych zmalało do 3,617 mln zł i jest o 5,8% mniejsze niż w roku poprzednim. Ogólny wskaźnik zadłużenia w spółdzielni wyniósł 8,82%.
  • W roku 2017 zadłużenie w opłatach miało u nas 3.387 lokali (w 2016 roku było 3.503). Lokali z długiem jednomiesięcznym było 2.454 (2.557 w 2016 roku), a kolejne 574 lokale (561 w 2016 roku) miały zadłużenie w przedziale do trzech miesięcy. Ci pierwsi to dłużnicy przypadkowi, wraz z drugą grupą łatwo uregulują swoje zobowiązania wynoszące 0,914 mln zł tj. 25,28% całego długu (w 2016 roku dług tej grupy wynosił 0,920 mln zł i stanowił 23,93 % całego zadłużenia).

Pozostałych 359 dłużników z przedziału powyżej trzech miesięcy trzyma 74,72 % długu w kwocie 2,703 mln zł. Grupa 124 osób z zadłużeniem powyżej 12 miesięcy tworzy 49,96 % długu w kwocie 1,807 mln zł (w 2016 roku było ich 136 tworzących 55,35 % długu na kwotę 2,127 mln zł).

Z przedstawionej analizy wynika, że w 2017 roku grupa dłużników zmniejszyła się o 116 osób (tj. o 3,3 % ogólnej liczby dłużników), przy czym w przedziale zadłużeń jednomiesięcznych o 103 osób. Zmalała też w grupach zadłużeń  powyżej 12 miesięcy              o 12 osób, oraz o 10 osobę w przedziale zadłużeń od 2 do 12 miesięcy. Zwiększyła się natomiast o 9 osób w przedziale od 1 do 2 miesięcy. Dlatego działania windykacyjne o których piszemy w rozdziale IV pkt. 4.9 niniejszego sprawozdania będziemy kontynuowali i zaostrzali.

Natomiast zjawiskiem niepokojącym w Spółdzielni jest coroczne narastanie zadłużeń byłych użytkowników lokali- objętych zasądzonymi wyrokami sądowymi. Są to długi trudne do odzyskania i w ostatnich latach ich poziom kształtował się odpowiednio: w 2015 roku- 463 tys. zł, w 2016 roku- 654 tys. zł, w 2017 roku 833 tys. zł. Na ten dług musimy zwracać szczególną uwagę.

  • W minionym roku, kolejny już trzeci raz z rzędu otrzymaliśmy w terminie środki finansowe od Gminy na dodatki mieszkaniowe dla naszych mieszkańców, którym takie dodatki przyznano. W 2017 roku przekazano do Spółdzielni kwotę 629.065,36 zł i był to poziom o 5,7 % niższy  od kwoty z roku poprzedniego. Poza dodatkami pozostaje jednak wiele ubogich rodzin, które utraciły prawo do otrzymywanych wcześniej świadczeń, na skutek niepłacenia bieżącego czynszu, co świadczyć może o ich dalszym zubożeniu.

W 2017 roku komornik wykonał 4 wyroki eksmisyjne z lokali spółdzielni. Dwie eksmisje wstrzymano, wobec spłaty zadłużenia.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu