08.04.2018 r.

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

            Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2018 r. sprawy ze skarg ŻSM
i SM „Pragnienie” na uchwałę Rady Miasta Żyrardowa z dn. 31 sierpnia 2017 r.
w przedmiocie zmiany nazwy ul. J. Robotniczej – W.S.A. stwierdził jej nieważność
i zarządził od Gminy Żyrardów zwrotu kosztów postępowania obu powodom.

            Z piętnastostronicowego uzasadnienia wyroku Sądu przedstawiamy te fragmenty, które naszym zdaniem, w sposób jednoznaczny ukazują zasadność wniesionego przez Spółdzielnię zaskarżenia uchwały Rady Gminy Żyrardowa (zwanej przez Sąd organem).

            „Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ustosunkowując się do powyższej odpowiedzi na skargę w piśmie procesowym z dnia 6 listopada 2017 r. zarzuciła, że organ,
w żaden sposób nie wykazał, aby nadanie nazwy ul. Jedności Robotniczej w Żyrardowie miało upamiętniać nazwę komitetu wyborczego zrzeszającego działaczy Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w wyborach samorządowych w Żyrardowie w 1928 r., co było samo w sobie wydarzeniem przecież o zupełnie marginalnym znaczeniu dla historii miasta, czy Polski, a przy tym faktem znanym zupełnie nielicznym osobom. Jednocześnie zarzuciła, że organ w sposób zupełnie bezrefleksyjny utożsamia ruch socjalistyczny na ziemiach polskich
o dużych zasługach dla niepodległości Polski oraz dla praw pracowniczych, zrzeszający znaczną ilość obywateli, z przedwojennymi organizacjami komunistycznymi, które w latach 1918-1939 prowadziły bardzo ograniczoną działalność, nie wywierającą żadnego wpływu na losy naszego kraju i regionu. Słowo „robotniczy” nie jest też synonimem słowa „komunistyczny”, o czym organ zdaje się jednak nie wiedzieć. Utożsamianie nazwy „Jedność Robotnicza” z komunistycznym komitetem wyborczym świadczy w ocenie skarżącej o braku wiedzy historycznej osób zasiadających w powołanym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa – Zespole ds. Upamiętniania Historii Miasta Żyrardowa. Gdyby bowiem członkowie tego zespołu pracowali w sposób rzetelny, zdołaliby powiązać nazwę „Jedność Robotnicza” z faktami mającymi większe znaczenie, niż kilkutygodniowe funkcjonowanie nikomu nieznanego komitetu wyborczego. Nazwa przedmiotowej ulicy Jedności Robotniczej
w Żyrardowie upamiętniała bowiem tygodnik pt. „Jedność Robotnicza” wydawany
w Warszawie od 1 lipca 1916 r. do 17 listopada 1918 r. Pismo to było legalnym pismem Polskiej Partii Socjalistycznej, poświęconym interesom i sprawom „klasy pracującej”. Udokumentowany jest przy tym fakt, że na łamach tego ogólnopolskiego pisma ukazywały się korespondencje również z Żyrardowa, który w czasach tych mógł znaleźć wielu czytelników pośród tysięcy robotników zamieszkujących miasto. Z całą pewnością oficjalnego organu prasowego Polskiej Partii Socjalistycznej (której ważnym członkiem był również marsz. Józef Piłsudski) nie należy mylić z czymkolwiek, co miało na celu propagowanie komunizmu. O tym, jak poczesne miejsce zajmował ten tygodnik na polskim rynku prasowym i jak ważne miejsce odgrywał w rozwoju ruchu robotniczego
i niepodległościowego na ziemiach polskich, świadczy natomiast lista niektórych autorów tekstów ukazujących się na jego kartach takich jak: Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski, Mieczysław Niedziałkowski, Aleksander Napiórkowski, Tomasz Stefan Arciszewski, Leon Wasilewski.

            Wybór patrona ulicy Jedności Robotniczej w Żyrardowie nie był zatem wyborem przypadkowym i lekkomyślnym. Przeciwnie w Żyrardowie, mieście o bogatej historii ruchu robotniczego, strajków pracowniczych i wspólnej walki jego mieszkańców o swoje prawa, jest to w zasadzie jedyna nazwa ulicy upamiętniającej ten fragment historii miasta. Tymczasem pochopną decyzją, objętą zaskarżoną uchwałą podjęto wysiłek, aby tę kartę historii miasta Żyrardowa zatrzeć, choć „jedność robotnicza” mieszkańców Żyrardowa w walce o ich prawa oraz jej pozytywne efekty, powinna być powodem do chluby i upamiętnienia, nie zaś zatarcia w ludzkiej pamięci”.

            W dalszej części uzasadnienia W.S.A. czytamy:

            „W ocenie Sądu, z uwagi na to, iż Rada Miasta Żyrardowa w zaskarżonej uchwale
w żaden sposób nie potwierdziła, że nadanie nazwy ul. Jedności Robotniczej w Żyrardowie miało upamiętniać nazwę komitetu wyborczego zrzeszającego działaczy Komunistycznej Partii Robotniczej  Polski w wyborach samorządowych w Żyrardowie w 1928 r., a tym samym, że spełnione zostały przesłanki z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obligujące ją do zmiany nazwy tej ulicy, uchwała ta jest sprzeczna z prawem.

            Z uwagi na treść art. 6 ust. 1 w zw. Z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, Rada Miasta Żyrardowa zobowiązana była przeprowadzić dokładną i obiektywną analizę całokształtu okoliczności świadczących o genezie nadania nazwy ulicy Jedności Robotniczej w Żyrardowie.

            Brak uzasadnienia zaskarżonej uchwały w tym zakresie uzasadnia zarzut arbitralności działania organu. W demokratycznym państwie prawnym nie można bowiem akceptować takich działań organów publicznych, które nie są wynikiem wszechstronnej i starannej analizy stanu faktycznego i prawnego, zwłaszcza gdy ingerują w sferę publicznych praw podmiotowych”.

Dlatego sąd uznał, że zaszły przesłanki do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały, jako wydanej z naruszeniem prawa.

            Oczekujemy zatem ,że Pan Prezydent Żyrardowa uzna orzeczenie sądu, za którym stoją racje mieszkańców miasta – że historia walki robotników o swoje prawa w naszym robotniczym mieście, jest powodem do dumy i upamiętnienia, a nie do zacierania
w ludzkiej pamięci przez nieodpowiedzialne działania
„pseudonaprawiaczy”. Bo dopiero Sąd w swojej konkluzji wskazał wszystkim, że nazwa Jedność Robotnicza, to w zasadzie właściwa nazwa jedynej ulicy w mieście, która upamiętnia ten bardzo ważny fragment „robotniczej historii” naszego grodu.

            Liczymy na szybkie rozporządzenie Prezydenta Miasta odwracające przeprowadzone już działania i przywracające nazwę ulicy jej mieszkańcom.

                                                                                                          Zarząd ŻSM

Ps. Cudzysłowiem ujęliśmy tekst uzasadnienia W.S.A.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu