14.11.2017 r.

TO BYŁA TRUDNA KADENCJA

            W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbył się Zjazd podsumowujący czteroletnią kadencję (2013-2017) największego w kraju związku rewizyjnego działającego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza obecnie 500 spółdzielni w kraju, które na Zjeździe reprezentowało ponad 280 delegatów, wśród których był przedstawiciel Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Obradom Zjazdu przysłuchiwali się goście; przedstawiciele Cooperatives Europa (Europejski Związek Spółdzielczy), przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa, przedstawiciele polskich  partii politycznych.

Związek działa w kraju od 25 lat, po okresie dwuletniej pustki, wywołanej specustawą spółdzielczą z 1990 r., która rozwiązała wszystkie rady nadzorcze i zarządy spółdzielni w kraju oraz zlikwidowała Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, do którego obowiązek przynależności był obligatoryjny dla każdej spółdzielni. Po dwuletnim okresie pustki organizacyjnej, narastające potrzeby wspólnej ochrony prawnej i współpracy doprowadziły do inicjatyw z których powstało wiele nowych tworów skupiających grupy spółdzielni z różnych regionów kraju.

            Z ruchów tych wyłoniły się działające do dziś 3 związki rewizyjne działające na poziomie centralnym i kilkanaście regionalnych. Pomimo tego wiele spółdzielni pozostaje nadal poza strukturą tych zrzeszeń (są to głównie spółdzielnie małe). Nasza spółdzielnia aktywnie uczestniczyła w tworzeniu się Związku Rewizyjnego, poprzez swojego przedstawiciela, zaś pełne członkostwo uzyskała w 1993 r. po zgodzie Zebrania Przedstawicieli ŻSM na takie uczestnictwo w Związku.

       Statutowa działalność Związku obej­muje pomoc dla zrzeszonych spółdzielni
w realizacji ich bieżącej działalności, szko­lenia, doradztwo, wykonywanie lustracji. Codzienna praktyka zmusza jednak przed­stawicieli Związku do szczególnego wy­siłku
w obronie interesów spółdzielczości mieszkaniowej, która od lat jest przed­miotem politycznych rozgrywek. Ostatnia kadencja obfitowała w rozmaite projekty „uzdrawiania'" spółdzielni - już w styczniu 2013 r. do powołanej w tym celu sejmowej komisji nadzwyczajnej wpłynęło aż dzie­więć projektów ustaw. 24 czerwca 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne, w którym o głos poprosiło 1346 osób. W ko­lejnych latach (2014-2016) pojawiło się 8 kolejnych projektów zmieniających m.in. ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Bieżący rok był kolejnym etapem zmagań z usta­wodawcą, niestety - z niekorzystnym dla spółdzielni bilansem. Związek opiniował wszystkie pojawiające się projekty, przed­stawiał również własne uwagi i opinie do nowelizacji innych ustaw (m.in. Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lo­katorów, o gospodarce nieruchomościami, o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, prawo energe­tyczne, o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach). Jego przedstawiciele uczest­niczyli w spotkaniach Trybunału Konsty­tucyjnego, posiedzeniach sejmowych i senackich komisji rozpatrujących projekty ustaw dotyczących wszelkich aspektów działalności spółdzielni mieszkaniowych. Warto dodać, że ta aktywna postawa spro­wokowała medialną nagonkę, przeciw której wielokrotnie występowali zbulwersowani przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych.

Związek na bieżąco monitoruje dzia­łalność zrzeszonych spółdzielni, mógł więc służyć rzetelną informacją na temat rzeczywistej skali nieprawidłowości w spółdzielczości mieszkaniowej i przeciwdziałać rozpowszechnianiu złego wi­zerunku tej branży. W latach 2013-2016 lustratorzy ZRSM RP zbadali 804 spół­dzielnie (9 lustracji przeprowadzono na wniosek ministra). Działalność 94 proc. badanych spółdzielni uznano za prawidło­wą. W 18 przypadkach organy ścigania zwróciły się do Związku o udostępnienie materiałów lustracyjnych. Stwierdzo­ne podczas lustracji nieprawidłowości spowodowane były najczęściej brakiem odpowiedniego nadzoru ze strony kie­rownictwa spółdzielni, nieprzestrzega­nia i niedostatecznej znajomości Prawa spółdzielczego, ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz norm wewnętrz­nych. Przyczyną były też konflikty wewnętrzne i częste zmiany w składach rad nadzorczych i zarządów spółdzielni, przy równoczesnym wyborze do władz osób niekompetentnych. Skargi spółdzielców na działalność swoich spółdzielni doty­czyły natomiast głównie braku przepływu informacji między organami spółdzielni i ich członkami (m.in. ograniczanie dostę­pu do dokumentów wymienionych w art. 81 usm) oraz wątpliwości członków co do prawidłowości rozliczeń zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów, oraz prawidłowości wyboru wykonawców ro­bót remontowych oraz kosztu tych robót (w szczególności dociepleń budynków).
W większości przypadków lustracje nie potwierdziły zgłoszonych zarzutów, któ­re wynikały
z nieznajomości prawa lub nieprawidłowej jego interpretacji. Człon­kowie jednak najczęściej tych wyjaśnień nie akceptowali i stawiali lustratorom zarzuty braku rzetelności
i bezstronności. Korespondencja kierowana przez nich do Związku, organów administracji pań­stwowej i organów ścigania w żadnym
z przypadków nie zakończyła się wszczę­ciem postępowania.

Związek na kolejną kadencję wyznaczył kierunki działania, wśród których znalazło się między innymi:

- zainicjowanie progra­mu budownictwa mieszkaniowego dla osób starszych
(z odpowiednią obsługą, monitoringiem i opieką medyczną) oraz starania o umożliwienie osobom star­szym zamiany dużych, kosztownych w utrzymaniu  mieszkań, na mniejsze,
- podjęcie działań mających na celu uznanie międzynarodowych zasad spółdzielczych jako norm prawa międzynarodowego,

- podjęcie działań na rzecz powołania przy międzynarodowych organizacjach spółdzielczych grupy roboczej do spraw monitorowania legislacji krajowej dot. spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Związek chce podjąć działania mające na celu zmianę ustawy o SM w zakresie kadencyjności rad nadzorczych i przywrócenia Zebrań Przedstawicieli. Zamierza również wystąpić do właściwego ministra o pod­jęcie działań mających na celu ochronę odbiorców (konsumentów) poprzez faktyczny wpływ na kształtowanie taryf i umów oraz podjąć rozmowy
z przedsiębiorstwami komunalnymi w sprawie kształtowania opłat korzystnych dla obu stron.

Chce   również   zainicjować   działania   zmieniające   zasady   rozliczania  energii cieplnej

w przypadku zniszczenia urzą­dzenia pomiarowego, nieobecności lub nie udostępniania go do odczytu. Planuje również wystąpić do właściwego ministra o zmianę ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i ustanowienie zewnętrzne­go organu zatwierdzającego taryfę. Do właściwego ministerstwa będzie również apelował o zmiany ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i przy­jęcie rozwiązań, które usuną odpowie­dzialność
zbiorową w budynkach wielo­rodzinnych i zniosą normy zwalniające z obowiązku podatnika czy poborcy. Chce również zainicjowania zmian w prawie podatkowym w związku
z prowadzoną działalnością kulturalną.

Delegaci VII Zjazdu Związku podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Związku, którego prezesem jest dr Jerzy Jankowski, wybrali też nową Radę Nadzorczą Związku w której znaleźli się reprezentanci wszystkich rejonów kraju, w tym przedstawiciel naszej spółdzielni. Podjęli kilka uchwał statutowych, w tym uchwałę przyjmującą przedstawione powyżej kierunki działań.

                                                                                  Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu