SEZON GRZEWCZY 2016/2017 ROZLICZONY

            Prezentujemy dzisiaj końcowe wyniki rozliczenia kosztów zakupu ciepła na ogrzewanie mieszkań w minionym sezonie grzewczym. Rozliczenie obejmuje 146 nieruchomości uzbrojonych w podzielniki elektroniczne METRONY , 9 uzbrojonych
w podzielniki UNITOLU i 9 nieruchomości nieoprzyrządowanych w podzielniki (budynki Czerskiego).

1. W minionym sezonie grzewczym po raz 23 rozliczaliśmy koszty zakupu ciepła poprzez podzielniki. Przy czym system rozliczeń kosztów obejmuje jedynie koszty zmienne, czyli koszt ciepła jakie jest dostarczane do budynków w sezonie grzewczym i jest rejestrowane przez ciepłomierze budynkowe. Nie obejmuje natomiast kosztów stałych (za przesył, za moc zamówioną, itp.) które płacimy Dostawcy przez cały rok, a które są rozliczane w jednostce powierzchni lokalu.

            Naszym rozliczeniom, towarzyszyły w ostatnim okresie zmiany spowodowane, zestarzeniem się oprzyrządowania do ich prowadzenia. Trzy lata temu wymieniliśmy po
20-leciu stosowania, podzielniki wyparkowe na nowoczesne, elektroniczne.
            Nowy podzielnik rejestruje jedynie ciepło z grzejnika, pozwala na zdalny odczyt bez potrzeby wchodzenia do lokalu i ma ciągłą kontrolę wskazań.

            Z kolei nowy termozawór, jaki montujemy od ubiegłego roku w lokalach, zastąpił wysłużone stare urządzenia, których częste awarie były w przeszłości przyczyną interwencji
i niezadowolenia z rozliczeń. Wyniki minionego sezonu, w szczególności na os. Teklin, skąd dochodziły do nas protesty osób niechętnych wymianie na ten typ termozaworu, które są dobrymi wynikami, potwierdzają słuszność takiego działania.

            Ciepło w budynku musi być przez urządzenia rozdzielane sprawiedliwie, a nie tak jak to było w przeszłości, gdy grupa lokali z uprzywilejowaną lokalizacją w bryle budynku, wykorzystywała do swego ogrzewania ciepło od sąsiadów, uzyskując nienależny im bonus
z tytułu zamknięcia dopływu ciepła do lokalu – które umożliwiał poprzedni termozawór.

Tak też widziano to w Ministerstwie Infrastruktury, które dokonało zmian w przepisach ustalających – warunki techniczne dla budynków. Ustalenia te obowiązują od 12 kwietnia 2002r i dotyczą budynków wielorodzinnych.

            Miniony sezon grzewczy był długim okresem (najdłuższym od 20-u lat). Rozpoczął się 27 września, a zakończył 13-ego maja br. Jak obliczyliśmy był dłuższy terminowo o 7%.

Był też sezonem chłodniejszym, co spowodowały trudne warunki klimatyczne.

2. W sezonie grzewczym 2016/2017 zakupiliśmy ciepła na cele grzewcze za kwotę
6,679 mln. zł (w opłacie zmiennej za GJ), z czego w budynkach bez podzielników za
0,601 mln. zł.

Zestawienie uzyskanych wyników, w porównaniu z poprzednimi sezonami przedstawia poniższa tabela:

Lp Pozycja 2014/2015 2015/2016 2016/2017 5:4 (%)
1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Koszt zakupu

Zaliczki miesięczne

Nadpłaty

Wskaźnik nadpłat/oszczędności

5,911

6,425

0,514

8%

5,548

6,599

1,051

15,9%

6,679

6,693

0,014

<0,0002%

120

101,4

0,01

0

            Powyższe zestawienie pokazuje, że koszty zakupu ciepła w minionym sezonie były
o 20% wyższe niż w sezonie poprzednim, przy zaliczkach większych jedynie o 1,4%.
W sumie do zwrotu mieszkańcom, którzy uzyskali dodatni wynik z kwot naliczonych zaliczek będzie im przekazana kwota 679.105 zł. Z kolei grupa z niedopłatą dopłacać będzie kwotę 620.247 zł.

3. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują, że w grupie 9-ciu budynków bez regulacji, wszystkie uzyskały ujemne saldo z rozliczenia, które w sumie wyniosło -52.254 zł.
W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik ten był dwukrotnie większy. W grupie tej największą niedopłatę (-20.192 zł) miał budynek Nr 4 os. Sikorskiego, zaś najmniejszą (-492 zł) budynek Nr 5 na tym samym osiedlu.

            Z kolei w grupie 6483 lokali mieszkalnych (objętych niniejszą klasyfikacją), które są oprzyrządowane w podzielniki 3599 lokali uzyskało nadpłatę (w ubiegłym sezonie było 4527) i wyniosła ona 703.912 zł, zaś w 2884 lokalach (w ub. roku było 1676) ich użytkownicy mieli ujemny wynik rozliczenia w wysokości 643.663 zł.

            Ze 155 rozliczonych nieruchomości, wyposażonych w podzielniki, ujemne saldo rozliczenia miało 68 budynków ( w ubiegłym roku było tylko 7). W tym zestawieniu najlepiej wypadło osiedle Teklin, na którym w większości budynków zainstalowano nowe termozawory i na którym tylko 5 budynków (z 35 klasyfikowanych, tj. 13,8%) zanotowało bilans ujemny. Najgorzej os. Żeromskiego i Kościuszki gdzie obowiązek dopłaty obejmuje ponad 62% budynków.

Dodatni bilans rozliczenia miało 87 nieruchomości (w ubiegłym sezonie 141).

Przy czym największą ilość lokali z nadpłatą miały w osiedlach budynki:

(w nawiasie wielkość nadpłaty)

- bud. ul. Sowińskiego 17                  – 82% lokali (9.327zł)

- bud. ul. I. Zielińskiej 14                  – 79% lokali (4.822zł)

- bud. ul. Skrowaczewskiego 19        – 75% lokali (3.797zł)

- bud. ul. Spółdzielcza 24                  - 75% lokali (1.222zł)

- bud. ul. Dekerta 15                          – 73% lokali (6.143zł)

- bud. ul. Szarych Szeregów 1           – 69% lokali (995zł)

- bud. ul. Mireckiego 38                    – 60% lokali (1.387zł)

Najwięcej lokali z obowiązkiem dopłaty do rozliczenia miały budynki:

- bud. ul. Skłodowskiej 22/24            – 61,6% lokali (-5.839zł)

- bud. ul. Wittenberga 1                     – 83,6% lokali (-3.355zł)

- bud. ul. Radziejowska 1/5               – 81,2% lokali (-32.246zł)

- bud. Al. Partyzantów 11/13            – 83,4% lokali (-1.443zł)

- bud. ul. Kościuszki 15/17                – 75,7% lokali (-5.338zł)

- bud. ul. I. Zielińskiej 12                  – 70,8% lokali (-2.458zł)

- bud. ul. Parkingowa 18                   – 53,7% lokali (-1.322zł)

- bud. Spółdzielcza 60                       – 64,6% lokali (-1,365zł)

4. Średnia miesięczna zaliczka wnoszona przez statystyczny lokal z podzielnikami
(w podziale na 7-m-cy) wyniosła w minionym sezonie 2,60 zł/m2 (w ubiegłym 2,63 zł/m2)

Zaś średni koszt rozliczonego ciepła na jednostkę lokalu wyniósł 2,57 zł/m2 (poprzednio
2,32 zł/m2), czyli zwiększył się o 0,25 zł/m2 – co potwierdza większą kosztowność ostatniego sezonu grzewczego.

- Na poszczególnych osiedlach statystyka ta dla budynków z podzielnikami wygląda następująco (w nawiasie poprzedni sezon)

Osiedle Zaliczka (zł/m2) Koszt (zł/m2)

- os. Sikorskiego (1 budynek)

- os. Żeromskiego

- os. Batorego

- os. Centrum

- os. Kościuszki

- os. Wschód

- os. Teklin

- os. Piękna

2,73    (2,78)

2,84    (2,75)

2,69    (2,84)

2,67    (2,65)

2,80    ( 2,87)

2,55    (2,57)

2,49    (2,48)

2,42    (2,40)

3,06     (2,45)

2,91    (2,70)

2,78    (2,46)

2,67    (2,39)

2,87    (2,60)

2,47    (2,21)

2,39    (2,16)

2,57     (2,10)

            Z przedstawionego zestawienia wynika, że w minionym sezonie grzewczym zaliczki zbierane w budynkach od mieszkańców były średnio o 1,1 proc. niższe niż zaliczki w sezonie poprzednim. Tymczasem średni koszt liczony na jednostkę powierzchni był wyższy
o 10,8 proc. co potwierdza wpływ na koszty długiego sezonu grzewczego (od 26 września 2016- do 12 maja 2017).

- Analizując kolejne dane stwierdzamy, że najlepsze wyniki w oszczędzaniu kosztów ogrzewania na poszczególnych osiedlach miały następujące budynki;

- bl. 57 os. Żeromskiego         (ul. L. Polskich 76)     – 2,35 zł/m2

- bl. 28 os. Batorego I                        (ul. Sowińskiego 17) – 2,04 zł/m2

- bl. 7 os. Centrum                 (ul. Okrzei 16)            – 2,14 zł/m2

- bl. 15 os. Kościuszki            (ul. Mireckiego 36)     – 2,56 zł/m2

- bl. 8 os. Wschód                  (ul. I. Zielińskiej 14)   – 2,15 zł/m2

- bl. 1B os. Teklin                   (ul. Parkingowa 30)    – 2,13 zł/m2

- bl. 2 os. Piękna                     (ul. Spółdzielcza 26)   – 1,91 zł/m2

W tym zestawieniu podobnie jak rok temu przodują budynki – bl. 57 Ż, bl.7 Centrum, bl. 8 Wschód.

            Dobre wyniki oszczędzania jakie w tych budynkach uzyskano są efektem ich wysokiej sprawności technicznej (ocieplone, po modernizacji węzłów), ale przede wszystkim wysokiej dyscypliny w oszczędzaniu ciepła przez mieszkańców zarówno w lokalach jak
i w pomieszczeniach wspólnych budynku. Ponadto we wszystkich trzech budynkach w PDM wymieniono przed zimą termozawory, których praca wbrew obawom, nie pogorszyła warunków oszczędzania.

Natomiast najsłabsze wyniki w poszczególnych osiedlach miały:

- bl. 2 os. Żeromskiego           (ul. L. Polskich 58)                 – 3,98 zł/m2

- bl. 1 os. Batorego                 (ul. Mostowa 9/11)                – 3,14 zł/m2

- bl. 12 os. Centrum               (ul. 16 Stycznia 22)                – 3,85 zł/m2

- bl. 31 os. Kościuszki            (ul. Środkowa 31)                  – 3,68 zł/m2

- bl. 2 os. Wschód                  (ul. I. Zielińskiej 10)               – 2,96 zł/m2

- bl. 17 os. Teklin                   (ul. Skrowaczewskiego 29)    – 2,95 zł/m2

- bl. 3 os. Piękna                     (ul. Spółdzielcza 28)             – 2,95 zł/m2

5. Analiza wyników rozliczenia pokazuje, że w kolejnym trzecim okresie po zainstalowaniu nowych podzielników elektronicznych, mieszkańcy zaczęli przystosowywać się do nowego urządzenia i do cech jego pracy, o których piszemy na wstępie. Jego stosowanie zwiększa komfort użytkowania, ma prostsze i zobiektyzowane procedury reklamacyjne (gromadzi
i przechowuje dane wynikowe z ostatnich 14 miesięcy pracy).

            Również pozytywny wpływ, na równomierne i sprawiedliwe dogrzewanie lokali wywiera nowo zainstalowany zmodernizowany termozawór Herca. Dobre wyniki jakie uzyskało w rozliczeniach os. Teklin, gdzie zainstalowano nowe urządzenia, przeczą sygnałom sprzeciwu jakie dochodziły do nas z tego osiedla, przy ich montażu.

Wydaje się, że głównym powodem braku satysfakcji z wyników termoregulacji jest nasza zgoda na zbyt niskie zaliczki, o których stosowanie występują często mieszkańcy. Przy kosztownym sezonie grzewczym, którego doświadczyliśmy obecnie, rozliczenia nie wychodzą wtedy najlepiej.

Informujemy jednocześnie, że wymianę termozaworów prowadzimy także w bieżącym roku
i planujemy ją zakończyć.

6. W nadchodzącym sezonie grzewczym zamierzamy utrzymać dotychczasowe graniczne poziomy stawek zaliczkowych jakie obowiązywały w sezonie poprzednim (min - 2,10 zł/m2, max – 7,35 zł/m2)

Stawki dla lokali z podzielnikami zostaną ustalone na poziomie kosztu ogrzania każdego lokalu w sezonie 2016/2017. Podobnie ze stawkami dla budynków Cerskiego, w których wyniki minionego sezonu będą podstawą dla stawki zaliczkowej każdego budynku.

            Pełne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie grzewczym, zostaną mieszkańcom przekazane do lokali przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu