01.08.2017 r.
Sejm przyj
ął rządowy projekt ustawy o SM

WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH

Dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytu­cyjnego oraz realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego poprzez eliminację barier
w segmencie spółdzielczych praw loka­torskich to główne założenia projektu ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw,

który 7 lipca br. uchwalił Sejm RP.

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków TK poprzez uregulowanie kwestii:
■ warunków finansowych nabywania własności lokal i przez na­jemców dawnych mieszkań
   zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe; wyrok z 14 lutego
   2012 r.

■ zasad zwrotu wkładu mieszkaniowego w sytuacji wygaśnięcia spół­dzielczego lokatorskiego
   prawa do lokalu; wyrok z 27 czerwca 2013 r.

■ zasad uzyskania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych; za­sad powstania
   członkostwa w spółdzielni nabywcy spółdzielczego wła­snościowego prawa do lokalu, a  
   także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta; skuteczności nabycia ekspektatywy odrębnej
   własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej oraz
   uprawnień byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odręb­na
   własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego; wyrok z 5 lutego 20J 5 r.

Projekt zakłada również realizację Narodowego Programu Miesz­kaniowego poprzez eliminację barier w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich - przy podejmowaniu nowych inwestycji spółdziel­nie będą mogły określić termin, po upływie którego możliwe będzie przeniesienie własności lokalu.

Ponadto projekt przewiduje rozwiązania mające na celu usprawnienie działalności spółdzielni poprzez:

zapewnienie członkom spółdzielni możliwości uczestniczenia w obra­dach walnego
   zgromadzenia poprzez pełnomocnika (l pełnomocnik może reprezentować l członka).

zmianę sposobu liczenia głosów podczas walnego zgromadzenia -uchwała walnego
   zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie
   ogólna liczba członków biorą­cych udział w głosowaniu nad tą uchwałą,

umożliwienie właścicielom lokali w powstającej z mocy prawa wspól­nocie mieszkaniowej
   podjęcie decyzji o sposobie zarządu nierucho­mością wspólną (spółdzielnia czy wspólnota),

uregulowanie kwestii uczestniczenia właścicieli lokali po powstaniu wspólnoty

   mieszkaniowej w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie spółdzielni, prze­znaczonych do wspólnego korzystania przez osoby

   zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu począwszy od momentu powsta­nia
   wspólnoty,

wyłączenie spod egzekucji opłaty za media wnoszone przez osoby zamieszkujące w

   zasobach spółdzielni mieszkaniowej (zmiana usta­wy - Kodeks postępowania cywilnego) -
   obecnie opłaty te podlegają egzekucji, co skutkuje powstaniem zaległości płatniczych
   wobec do­stawców mediów,

wyeliminowanie możliwości lustrowania spółdzielni mieszkaniowej przez osobę będącą
   członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem,
   zatrudnionym lub świad­czącym usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej,
   głównym księgowym, radcą prawnym, adwokatem lub inną osobą, które podlega  
   bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi,

modyfikację uprawnień ministra wobec spółdzielni mieszkaniowych. Vacatio legis dla art.
   3 pkt l projektu ustawy, dotyczący katalogu osób
mogących przeprowadzać lustrację w
   spółdzielniach mieszkaniowych, został określony na l stycznia 2018 r.

Źródło; Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

-------------------------------------

            Cieszymy się, że nowe zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, dostrzegają w spółdzielniach partnera uczestniczącego w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w kraju /eliminacja barier w segmencie mieszkań lokatorskich/ oraz zauważyły członków spółdzielni i ich prawo do decyzji o sposobie prowadzenia nieruchomości, jeżeli zaistnieją w niej przesłanki do powstania wspólnoty mieszkaniowej - /mogą odmówić utworzenia wspólnoty/.

            Także my w ŻSM, nie mamy problemu z pełnomocnictwem dla osoby zastępującej członka na Walnym Zgromadzeniu, czy z liczeniem głosów na WZ, które wprowadza ustawa. Załatwia to nasz statut, posiadający zgodne z nowelą unormowania.

            Także wyłączenie z egzekucji komorniczej części długu użytkownika lokalu, którą spółdzielnia musi przekazać na opłatę za zużywanie wody i ciepła, wydaje się zasadne. Szkoda tylko, że nie całe zadłużenie w spółdzielni jest zabezpieczone przed innymi wierzycielami (ZUS, banki), bo teraz reszta niewyegzekwowanego długu obciąża pośrednio współmieszkańców nieruchomości.

            Według naszej oceny zmiany te poszły w dobrym kierunku.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu